Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Zodpovedný pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie závad, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

Reklamáciu uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho výhradne na tlačive reklamačný protokol. Reklamačný protokol musí obsahovať číslo faktúry a dodacieho listu, ktorým bol reklamovaný tovar dodaný. Kupujúci je povinný prekontrolovať si množstvo dodaného tovaru, ako aj zjavné vady pred podpísaním dodacieho listu. Nesprávne množstvo, prípadné zjavné vady sa Kupujúci zaväzuje uplatniť u Predávajúceho ihneď po zistení písomne.

Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom. V reklamačnom protokole je nutné čitateľne popísať chybu a spôsob ako sa prejavuje. Tovar je potrebné doručiť do sídla A-solutions s.r.o. Tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčiastkami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných znečistení. Nemusí byť v originálnom obale.

Nárok na uplatnenie predĺženej záručnej lehoty odberateľovi vzniká, v prípade, že sa Kupujúci preukáže potvrdeným záručným listom a dodrží záručné podmienky stanovené v záručnom liste tovaru. V prípade nedodržania týchto podmienok a nedoloženia všetkých dokumentov, platí zákonná záručná lehota 24 mesiacov.

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

Vybavovanie reklamácie sa riadi Občianskym zákonníkom. Spoločnosť A-solutions s.r.o. si vyhradzuje právo neuznania reklamácie, pokiaľ zo strany odberateľa nebudú predložené doklady potvrdzujúce názov, pôvod a dátum zakúpenia tovaru, alebo poskytnutia služby.

Záručnými, mimozáručnými a pozáručnými opravami sa odstraňujú chyby tovaru, následky ich poškodenia, alebo účinky ich opotrebenia. Mimozáručná oprava je taká oprava, na ktorú sa počas záruky nevzťahujú záručné podmienky. Pozáručná oprava je taká oprava, ktorá sa vykonáva po uplynutí záručnej doby. Výrobca, predajca a poskytovateľ služby nezodpovedajú za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi pri užívaní tovaru okrem škôd na samotnom tovare, na ktoré sa vzťahujú záručné podmienky.

Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a)bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b)výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c)výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý. Tovar bude vymenený iba v prípade, že chybné svietidlo bude dodané do A-solutions s.r.o.

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

0
Connecting
Please wait...
Napíšte nám

Prepáčte, ale momentálne niesme online. Napíšte nám a my vám odpovieme.

Vaše meno
* Email
* Pošlite nám správu
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Vaše meno
* Email
* Describe your issue
Sme online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?