Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných predávajúcim. Nákup tovaru a služieb môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami. V prípadoch, ktoré nie sú bližšie špecifikované v týchto všeobecných obchodných a dodacích podmienkach, sa spoločnosť A-solutions riadi podľa všeobecne platného Obchodného zákonníka SR.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

3. Objednávka

Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

– Označenie predávajúceho – obchodnú firmu a sídlo, IČO predávajúceho
– Označenie kupujúceho – meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho, IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH, telefón a e-mail
– Kód produktu alebo presný názov, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky a cenu produktu, zmena cien vyhradená, množstvo požadovaných kusov produktu
– Vybraný spôsob dodania tovaru, požadovaný termín a adresa pre dodanie tovaru

Spoločnosť A-solutions dodáva tovar a služby na základe objednávok, ktoré sú doručené osobne, poštou, faxom alebo elektronicky. Objednávka musí byť opečiatkovaná a podpísaná oprávnenou osobou objednávateľa. Objednávka môže obsahovať viacej tovaru a služieb požadovaného objednávateľom. Pri objednávkach nad 1000 € bez DPH môže predajca vyžadovať zaplatenie zálohy až do výšky 50% hodnoty objednaného tovaru. V takom prípade sa objednávka začína realizovať až po pripísaní peňazí na účet spoločnosti A-solutions s. r. o..
Na objednaný tovar alebo službu môže predávajúci poskytnúť zľavu z ceny objednaného tovaru, pričom cena dopravy sa do výpočtu zľavy nezapočítava.

4. Storno objednávka

a) Zo strany kupujúceho
Záväznú objednávku nie je možné stornovať.
b) Zo strany predávajúceho
Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– Objednávku nebolo možné overiť (chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné, zákazník neodpovedá na maily…)
– Tovar sa už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena. Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil celú alebo časť ceny výrobku, táto mu bude do 15-tich dní vrátená späť na jeho účet.

5. Platobné podmienky

Spoločnosť A-solutions dodáva tovar alebo služby na základe zálohovej platby bankovým prevodom (predfaktúra).
Vzhľadom na skutočnosť, že dodávateľ je platcom dane z pridanej hodnoty, dodávateľ je oprávnený k cene tovaru vždy pripočítať DPH vo výške ustanovenej príslušnými platnými právnymi predpismi SR. Objednávateľ je s touto skutočnosťou oboznámený a berie ju na vedomie
Spoločnosť A-solutions dodáva tovar na faktúru iba na základe kúpnej zmluvy podpísanej s objednávateľom, pokiaľ cena tovaru alebo služby je vyššia ako 2000 EUR. Spoločnosť A-solutions si vyhradzuje právo podpisu kúpnej zmluvy.Spoločnosť A-solutions poskytuje služby na faktúru iba na základe zmluvy o dielo podpísanej s odberateľom, pokiaľ cena služby je vyššia ako 1000 EUR. Spoločnosť A-solutions si vyhradzuje právo podpisu zmluvy o dielo. Súčasťou dodávky tovaru alebo poskytnutia služby je daňový doklad faktúra, dodací list s preberacím protokolom alebo zákazkový list (zákazkový list iba v prípade, pokiaľ ide aj o službu). Pokiaľ ide o tovar, tak súčasťou dodávky je aj návod k použitiu. Faktúra, dodací list s preberacím protokolom alebo zákazkový list je dokladom ku reklamácii. V prípade dodania tovaru, alebo poskytnutia služby na faktúru si spoločnosť A-solutions vyhradzuje právo jej úhrady do 14 dní, pokiaľ sa s objednávateľom písomne nedohodnú na inom platobnom termíne.

6. Dodacie podmienky

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar objednaný objednávateľom na základe objednávky objednávateľa potvrdenej dodávateľom.
Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar či službu je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.Dodávateľ dodá objednávateľovi tovar spolu s dodacím listom a preberacím protokolom, ktorý je súčasťou dodacieho listu. Na oboch dokumentoch je objednávateľ povinný dodávateľovi vždy potvrdiť prevzatie tovaru.

Dodací list musí obsahovať nasledovné údaje:

– Obchodné meno a sídlo dodávateľa a objednávateľa
– Číslo objednávky a číslo dodacieho listu
– Miesto dodania tovaru, dátum príp. čas dodania tovaru
– Špecifikáciu tovaru, najmä druh alebo názov tovaru a množstvo dodaného tovaru ohľadom každej jednotky baleného tovaru, celkový počet balených jednotiek
– Dátum odoslania tovaru
– Dátum prevzatia dodaného tovaru objednávateľom a podpis k tomu oprávnenej osoby
– Celková cena tovaru bez DPH, vrátane meny
– Náklady vynaložené na prepravu tovaru na miesto dodania
– Náklady vynaložené na poistenie tovaru
– Sériové čísla tovarov
– Číslo colného sadzobníka, pokiaľ je toto stanovené
– Prehlásenie o zhode a súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov pre tovar, na ktorý sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú a manuály, popisy a podmienky údržby v slovenčine určené konečným spotrebiteľom pre tovar
– Riadne vyplnený a podpísaný preberací protokol, v ktorom obe strany odsúhlasujú správne a bezchybné dodanie tovaru a poučenie o inštalácii

Formy doručenia tovaru

– osobne zo skladu dodávateľa
– externe zabezpečenou dopravou, pričom doprava je hradená objednávateľom

Spoločnosť A-solutions sa zaväzuje dodať tovar alebo službu najneskôr do 90 dní odo dňa jeho objednania.
Dňom dodania tovaru je jeho prevzatie externým prepravcom alebo osobne od objednávateľa.
Spoločnosť A-solutions zostáva vlastníkom tovaru až do jeho uhradenia objednávateľom!Tovar prevzatý objednávateľom nemôže byť spoločnosti A-solutions vrátený okrem prípadov, kedy sa na tovar vzťahujú záručné podmienky. V týchto prípadoch sa tovar buď opraví, alebo vymení. Pokiaľ po dohode s objednávateľom bude tovar vrátený spoločnosti A-solutions do 30 dní, tak musí byť nepoškodený a v originál balení. V prípade jeho poškodenia, náklady s opravou znáša objednávateľ. Ku vráteniu tovaru počas 30 dní môže dôjsť iba v prípadoch, pokiaľ nespĺňa funkcie deklarované spoločnosťou A-solutions. Pokiaľ bol tovar za úplatu inštalovaný spoločnosťou A-solutions, tak tieto náklady sa objednávateľovi nevracajú okrem prípadov, keď bol tovar nefunkčný. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša objednávateľ.
Nebezpečie škody na tovare prechádza na objednávateľa po jeho písomnom prevzatí, pričom tento prechod nemá vplyv na povinnosť objednávateľa uhradiť jeho kúpnu cenu vrátane DPH 20%.
Nebezpečie škody na službe prechádza na objednávateľa po jeho písomnom prevzatí, pričom tento prechod nemá vplyv na povinnosť objednávateľa uhradiť jeho kúpnu cenu vrátane DPH 20%.
UPOZORNENIE: Skontrolujte si IHNEĎ nepoškodenosť zásielky po prebratí. V prípade poškodenia nás prosím okamžite kontaktujte. Spíšte s pracovníkom, ktorý tovar dodal zápis o poškodení zásielky. Nepoškodený obal ešte nemusí znamenať, že aj krehký obsah nie je poškodený!!!

7. Záručné podmienky

Záruka na tovar a poskytnutú službu začína plynúť dňom jeho písomného prevzatia. Štandardná záručná lehota na tovar a služby je 24 mesiacov. A-solutions s.r.o. poskytuje na určité tovary a služby predĺženú záruku v závislosti od typu produktu, použitých komponentov a splnenia podmienok predĺženej záruky. Záruku je potrebné uplatňovať písomne podľa reklamačných podmienok uvedených vo všeobecných podmienkach na faktúre alebo www.a-solutions.sk.
Záruka sa vzťahuje na tovaru a službu v prípadoch, pokiaľ sa u tovaru počas prevádzky, za prevádzkových podmienok podľa príslušných technických podmienok vyskytnú materiálové, programové, konštrukčné alebo technické poruchy, ktoré neodporujú jeho technickým podmienkam. Záruka sa vzťahuje na uvedené poruchy len v čase záručnej doby vymedzenej podmienkami pre konkrétny tovar. Záruka pokrýva odstránenie všetkých závad výrobku, ak bol používaný v zhode s návodom na použitie a spôsobom, ktorý zodpovedá normálnemu používaniu výrobku spotrebnej elektroniky. Montáž a uvedenie tovaru do prevádzky hradí kupujúci, ak nie je predajcom stanovené inak.
Záruka sa nevzťahuje tie materiálové, konštrukčné alebo technické poruchy, ktoré boli spôsobené úmyselne, násilným poškodením, neodbornou inštaláciou, údržbou a manipuláciou, vysokým napätím, elektrickým oblúkom, nedodržaním pokynov na obsluhu, nedodržaním prevádzkových podmienok podľa príslušných technických podmienok, alebo vyššou mocou (požiar, živelné pohromy, havária).
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym prevedením elektroinštalácie u spotrebiteľa alebo nesprávnym pripojením k elektrickej sieti, prípadne sa nedodržal súlad s platnými STN EN
Záruka sa nevzťahuje na nie originál použité, alebo objednávateľom dodané súčiastky, materiál, alebo diely. V prípade, že sa pri záručnej oprave zistí ich použitie, tak sa záruka neuznáva na celý tovar.
Záruka sa nevzťahuje na tovar, originál súčiastky, materiál, alebo diely po záruke dodané objednávateľom, ktoré spoločnosť A-solutions použila pri oprave alebo montáži.
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia tovaru alebo jeho časti
Záruka sa nevzťahuje na montáž tovaru a jeho uvedenie do prevádzky bola vykonaná odborne nespôsobilou osobou alebo neboli dodržané pokyny uvedené v návode na obsluhu / návodu na použitie.
Záruka sa neuznáva, pokiaľ bol zistený zásah do tovaru, alebo jeho systému nepovolenou osobou alebo organizáciou, pokiaľ sú poškodené zabezpečovacie značky (plomby), pokiaľ bol tovar montovaný alebo demontovaný neoprávnenou osobou.
Záruka sa neuznáva, pokiaľ Kupujúci pri jej uplatňovaní nepredloží revíziu elektroinštalácie, revíziu inštalácie svietidiel (stavebný denník).
Záručnými, mimozáručnými a pozáručnými opravami sa odstraňujú chyby tovaru, následky ich poškodenia, alebo účinky ich opotrebenia.
Mimozáručná oprava je taká oprava, na ktorú sa počas záruky nevzťahujú záručné podmienky.
Pozáručná oprava je taká oprava, ktorá sa vykonáva po uplynutí záručnej doby.
Výrobca, predajca a poskytovateľ služby nezodpovedajú za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi pri užívaní tovaru okrem škôd na samotnom tovare, na ktoré sa vzťahujú záručné podmienky.

8. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú zverejnené na internetových stránkach predávajúceho. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho, riešia sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

0
Connecting
Please wait...
Napíšte nám

Prepáčte, ale momentálne niesme online. Napíšte nám a my vám odpovieme.

Vaše meno
* Email
* Pošlite nám správu
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Vaše meno
* Email
* Describe your issue
Sme online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?